Pilots nieuwe vormen van begeleiding Awbz van start

Datum: 07-11-2012

Op 7 november gaf wethouder G. Ligtelijn-Bruins het officiële startsein voor de vier pilots ‘Nieuwe wijze van begeleiding Awbz’ tijdens een startbijeenkomst in het gemeentehuis van Ede.

De gekozen pilots: 

  • Pilot ‘Laten we welzijn’ Deze pilot is ingediend door Arta en wordt samen met Present, Dien je stad en Titan uitgevoerd. De pilot richt zich op het opbouwen van een persoonlijk steunsysteem rondom jongeren met een psychische kwetsbaarheid. Een dergelijk steunsysteem ondersteunt het persoonlijke netwerk en kan het zelfs versterken. Deze pilot wordt in samenhang met de transitiejeugdzorg opgepakt.
  • Pilot vergroten zelfstandigheid en zelfredzaamheid In deze pilot werken Agathos Eleos, SGJ, lokale kerken in Ede (via Diaconaal Platform) en Hulp in Praktijk samen. Via het Diaconaal Platform Ede worden kerken(diaconie), vrijwilligers en mantelzorgers door de zorgaanbieders getraind en toegerust in het omgaan met, en begeleiden van burgers met matige tot ernstige psychische beperking. Hiermee wordt de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid van deze burgers vergroot en de inzet van professionele hulpverlening verminderd.
  • Pilot Werkplaats samenwerking informele en formele zorg De Medewerker gaat deze pilot uitvoeren in eerste instantie samen met twee organisaties die niet doorverwijzen naar Meldpunt Vrijwillige Hulp en twee organisaties die dat wel doen. De Medewerker wil meer verwijzingen naar het Meldpunt realiseren. Daarvoor voert De Medewerker een aantal acties uit zoals het actief benaderen van vier formele zorgorganisaties om samen gemakkelijk te nemen acties toe te passen. Doel is een omschakeling waarbij eerst naar de informele zorg wordt gekeken en waarbij formele zorg ondersteunend is. Nu is informele zorg vaak sluitstuk.
  • Pilot Buurtteam: Benutten van Sociale Verbindingen en Voorzieningen Welstede, Philadelphia en Vilente gaan deze pilot uitvoeren. Daarbij hebben ze een aantal partners op het oog zoals SIZAgroep, MEE, ’s Heeren Loo en Opella MD. Welstede, Philadelphia en Vilente vormen samen het Buurteam Benutten Sociale Verbindingen en Voorzieningen. Professionals van deze organisaties komen in hun dagelijks werk talloze kwetsbare burgers tegen. Zij bespreken welke ondersteuning mensen nodig hebben om zo volledig mogelijk te kunnen deelnemen aan de samenleving en om zo min mogelijk geïndiceerde zorg te gebruiken. Kwetsbare burgers worden actief toegeleid naar een voorziening in de buurt waar zij andere buurtbewoners ontmoeten en leren kennen: ontmoetingspunten worden gedragen en bemenst door buurtbewoners zelf.


Iedere pilot wordt begeleid door een accountmanager van de gemeente Ede. Bijeenkomsten In 2013 vindt twee keer een tussenevaluatie plaats. De resultaten hiervan leest u o.a. in de nieuwsbrief. De slotbijeenkomst staat voor het tweede kwartaal 2014 op het programma. Hiervoor ontvangen ook andere aanbieders zorg en welzijn, vertegenwoordigers van gebruikers etc. een uitnodiging.

In de startbijeenkomst gaven alle deelnemers aan dat het een goed plan is om de pilots te monitoren en evalueren. We hebben aan de Christelijke Hogeschool Ede gevraagd om de monitoring en evaluatie uit te voeren. De pilots zijn bedoeld om de functie begeleiding echt op een andere manier te laten plaatsvinden. Van belang is daarom de vraag of met de wijze waarop de pilots zijn ingezet ook daadwerkelijk het resultaat is bereikt. Een pilot kan ook als resultaat opleveren dat de gehanteerde werkwijze niet werkt of moeten worden bijgesteld. Ook over de communicatie zijn gezamenlijke afspraken gemaakt.